Aktivity

 

Co budeme dělat v září a v říjnu

 
NOVÍ KAMARÁDI PŘICHÁZEJÍ!!!!!!!!!
 

Pracujeme s knihou Rok s krtkem - k nahlédnutí v Kopretince.

Kamarádství. Vyprávíme si, jak se k sobě kamarádi chovají a jak naopak ne. Učíme se krásné básničky a písničky o přátelství a přidáváme je k našemu každodennímu rannímu pásmu básniček a písniček, které spojujeme s rozcvičkou a tanečky. Vysvětlujeme dětem, jak je hezké, když si vzájemně pomáhají a proč je každý člověk jiný.

Protože v září přicházejí nové děti, pomalu je začleňujeme a ukazujeme jim, jak to ve školce chodí.

Každý den začínáme společným kruhem, kde si vyprávíme o všem, o čem chtějí děti mluvit.

Ve výtvarné výchově pracujeme s různými technikami. Vytváříme společné práce, která nás naučí nejenom výtvarno, ale také jak spolupracovat bez hádek a neshod. Samozřejmě i nespočet individuální tvorby. Budeme si vyrábět vše, co souvisí s létem a prožitými prázdninami. Kopretinka bude plná kytiček, zvířátek, sluníčka,  vůní a ozvěn prázdnin. Zároveň už je před námi babí léto a podzimní čas. I to se objeví v naší tvorbě. Pracujeme s výukovými pásmy na různá témata, kdy spojujeme výtvarnou činnost, recitaci, výchovnou a naučnou část. Vyzkoušíme různé techniky například rozpíjení nebo voskování, malování prsty a ruličkování. Pracujeme s tradičními i netradičními materiály.

Na zahradě se staráme o spoustu letošních bylinek - pažitka na chlebík, majoránka do bramboračky, petržel na brambůrky a libeček do polévky. Máme i mátu a meduňku na čaj a letos poprvé koriandr do salátku.

Podnikneme ještě několik výletů.

V říjnu opět začne náš Lesní klub Kopretinka, kdy se z dětí stávají "divoké konopišťské děti", pečujeme o les, vyprávíme si o zvířátkách. Svačíme v lese na pařezu a po obědě spíme ve spacáku, jako správní zálesáci. A lesem ujdeme třeba i 8 kilometrů jako nic !

A občas, když je ošklivo, tak hrajeme divadlo. Máme krásné s marionetami.

Věnujeme se cvičení a povídáme si o zdraví, pokračujeme v akci Zdravé zoubky.

Zkoušíme pantomimu, snažíme se uhádnout různé profese, ale i pocity.

ZÁŘÍ

„Veselá skupina“

Podtémata:

• Mám kamarády

• Moje škola

• Můj svět

• Co umím sám

Hlavní cíle:

 • Podporovat tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu
 • motivovat dítě k aktivnímu poznávání – poznávat nové, objevovat neznámé
 • rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi
 • vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry

Specifické cíle:

 • Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Uvědomění si vlastního těla
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění) i produktivních (vytváření pojmů)
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému
 • Rozvoj komunikativních dovedností v rámci společenství
 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • Rozvoj schopnosti žít ve společnosti, přizpůsobit se, přináležet k tomuto společenství
 • Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
 • Osvojování jednoduchých poznatků o kulturním a technickém prostředí

Kompetence:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky)
 • vhodná komunikace s dospělými a kamarády – dětská přátelství
 • překonávat stud, oprostit se od sobectví, dělit se o hračky
 • uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (zdravení, poděkování)
 • adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny, přizpůsobit se společnému programu
 • orientovat se bezpečně v okolním prostředí domova, školy

 

ŘÍJEN

„Barvy podzimu“

Podtémata:

• Podzim na poli

• Podzim v sadu

• Podzim v lese

• To je krásy na světě

Hlavní cíle:

 • Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti
 • Rozvíjet schopnost podílet se na činnostech a vést děti k chápání vývoje, pohybu a proměn

Specifické cíle:

 • Rozvoj užívání všech smyslů
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj řečových schopností
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z nového)
 • Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k jiným lidem
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství
 • Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, rozmanitosti a neustálých proměnách

Kompetence:

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • Uplatňovat zákl. hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • Ovládat dech, tempo a intonaci řeči
 • Vnímat všemi svými smysly
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými, dětmi (zdravit známé děti, dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout)
 • Osvojit si elementární poznatky o sobě, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává v MŠ a svém okolí