Aktivity

 

Co budeme dělat v listopadu a v prosinci

 
 

Pracujeme s knihou Rok s krtkem - k nahlédnutí v Kopretince.

Kamarádství. Vyprávíme si, jak se k sobě kamarádi chovají a jak naopak ne. Učíme se krásné básničky a písničky o přátelství a přidáváme je k našemu každodennímu rannímu pásmu básniček a písniček, které spojujeme s rozcvičkou a tanečky. Vysvětlujeme dětem, jak je hezké, když si vzájemně pomáhají a proč je každý člověk jiný.

Každý den začínáme společným kruhem, kde si vyprávíme o všem, o čem chtějí děti mluvit.

Ve výtvarné výchově pracujeme s různými technikami. Vytváříme společné práce, která nás naučí nejenom výtvarno, ale také jak spolupracovat bez hádek a neshod. Samozřejmě i nespočet individuální tvorby. Budeme si vyrábět vše, co souvisí s podzimem a začínající zimou. Kopretinka bude plná dýní, padajícího listí a začne nám tu i sněžit.. Zároveň už jsou před námi vánoce. I to se objeví v naší tvorbě. Pracujeme s výukovými pásmy na různá témata, kdy spojujeme výtvarnou činnost, recitaci, výchovnou a naučnou část. Vyzkoušíme různé techniky například rozpíjení nebo voskování, tupování, malování prsty a ruličkování. Pracujeme s tradičními i netradičními materiály.

Čeká nás velký strašidelný halloweenský mejdan a pak už naše každoroční adventní dílna pro děti, rodiče i prarodiče. Také za námi přijede dvakrát divadélko - na to se moc těšíme!

Začala nám keramika a do vánoc budeme mít krásné dárečky pro mamky a taťky.

Náš Lesní klub Kopretinka, kde se z dětí stávají "divoké konopišťské děti", pečuje o les-vyprávíme si o zvířátkách a o všem co v lese roste. Svačíme v lese na pařezu a po obědě spíme ve spacáku, jako správní zálesáci. A lesem ujdeme třeba i 8 kilometrů jako nic !

A občas, když je ošklivo, tak hrajeme divadlo. Máme krásné s marionetami.

Věnujeme se cvičení a povídáme si o zdraví, pokračujeme v akci Zdravé zoubky.

Zkoušíme pantomimu, snažíme se uhádnout různé profese, ale i pocity.

LISTOPAD

„Přípravy na zimu“

Podtémata:

• Podzimní počasí

• Počasí a zdraví

• Co děláme celý den

Hlavní cíle:

 • Vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole – učit je spolupracovat
 • Rozvíjet poznání vlastních zájmů a potřeb, brát ohled na jiné

Specifické cíle:

 • Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé, jemné motoriky, koordinace dýchání
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj produktivních řečových schopností - výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projevy, vyjadřování
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému - dětská herní skupina
 • Vytváření základů estetického vztahu k životu, kultuře a umění
 • Vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám

Kompetence:

 • Běžné způsoby pohybu v různém prostředí - zdolávat překážky, pohybovat se ve skupině, házet a chytat míč)
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, mínění ve vhodně zformulovaných větách
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • Pochopit, že každý má ve společenství svou roli (třída, herní skupina) podle které je třeba se chovat
 • Zdvořile se chovat k dospělým i dětem - vážit si jejich práce
 • Spoluvytvářet pohodu prostředí, neničit přírodu, neubližovat živým tvorům
 • Všímat si rozmanitosti, změn a dění v nejbližším okolí

 

PROSINEC

„ Vánoční čas“

Podtémata:

Mikuláš

Čas pohádek

• Kouzlo vánoc

Hlavní cíle:

 • Vést dítě k zájmu spolupodílet se na společném životě v rodině, podporovat dětskou radost
 • V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, tradic.

Specifické cíle:

 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • 0svojení si poznatků o pohybových činnostech a jejích kvalitě
 • Rozvoj kultivovaného projevu
 • Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • Vytváření prosociálních postojů k druhému - rozvoj soc. citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti
 • Rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, hudebních, dramatických)
 • Rozvoj pocitu sounáležitosti s lidmi a společností

Kompetence

 • Koordinovat lokomoci a další polohy - sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým, respektovat je
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literárním, dramatické či hudební představení a hodnotit je (zdůvodnění kladů a záporů)
 • Osvojit si poznatky o sobě, o rodině, o životě a činnostech člověka, o soužití, zvycích a lidské společnosti