Aktivity

 

Co budeme dělat v březnu a v dubnu

Pracujeme s knihou Rok s krtkem - k nahlédnutí v Kopretince.

Kamarádství. Vyprávíme si, jak se k sobě kamarádi chovají a jak naopak ne. Učíme se krásné básničky a písničky o přátelství a přidáváme je k našemu každodennímu rannímu pásmu básniček a písniček, které spojujeme s rozcvičkou a tanečky. Vysvětlujeme dětem, jak je hezké, když si vzájemně pomáhají a proč je každý člověk jiný.

Každý den začínáme společným kruhem, kde si vyprávíme o všem, o čem chtějí děti mluvit.

Ve výtvarné výchově pracujeme s různými technikami. Vytváříme společné práce, která nás naučí nejenom výtvarno, ale také jak spolupracovat bez hádek a neshod. Samozřejmě i nespočet individuální tvorby. Budeme si vyrábět vše, co souvisí s jarem. Kopretinka bude plná kytiček, mláďátek, sluníčka a jarních vůní. Pracujeme s výukovými pásmy na různá témata, kdy spojujeme výtvarnou činnost, recitaci, výchovnou a naučnou část. Vyzkoušíme různé techniky například rozpíjení nebo voskování, malování prsty a ruličkování. Pracujeme s tradičními i netradičními materiály.

Pomalu začínáme chystat naší zahrádku, naklíčíme rostlinky a budeme pozorovat jak nám začínají růst kytky a bylinky. Samozřejmě i rajčátka, jahůdky a spousta jiných dobrot, které si jako každý rok děti samy vypěstují.

Každou středu se Kopretinka přesouvá do našeho lesního klubu v Konopišti. Chodíme na  výpravy do lesa, pozorujeme přírodu. Krmíme zvířátka v lese a stávají se z nás Divoké lesní děti. Svačíme v lese na pařezu, obědváme husté polévky s namočeným chlebem a po spaní ve spacáku si dáváme kakao a buchty od tety Wandy. Staráme se o celý les a učíme se o zvířátkách a rostlinách. Sledujeme přírodu, jak se pomalu probouzí po zimě. Někdy za námi autobusem přijedou i děti z benešovské Kopretinky a divoké děti jim dělají průvodce lesem.

Každé pondělí do Kopretinky chodí babičky z Domova seniorů číst dětem pohádky před spaním a děti jsou úplně unešené. Chceme propojit dva světy. Naše děti mají mnohdy mladé šmrncovní babičky, které ještě pracují. Chybí jim ta moudrost klid a vrásky :-) a naopak je spousta babiček, které jsou mezi dětmi šťastné.

A občas, když je ošklivo, tak hrajeme divadlo. Máme krásné s marionetami.

Věnujeme se cvičení a povídáme si o zdraví, pokračujeme v akci Zdravé zoubky.

Zkoušíme pantomimu, snažíme se uhádnout různé profese, ale i pocity.

VZDĚLÁVACÍ PLÁN

BŘEZEN

„Těšíme se z jara“

Podtémata:

• Buď fit i na jaře

• Ptáci, hmyz a zvířátka

• Jaro v trávě

• Svátky jara

Hlavní cíle:

 • Rozvíjet všechny poznávací a kreativní (tvůrčí) schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání
 • Poznávat hodnoty spojené se zdravím životem a důstojnými vztahy mezi lidmi, lidmi a přírodou

Specifické cíle:

 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jeho kvalitě
 • Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • Rozvoj kultivovaného projevu
 • Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie
 • Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti
 • Vytvoření základu estetického vztahu k životu a umění
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Kompetence:

 • Pojmenovat části lidského těla, některé orgány, funkce
 • Mít povědomí o růstu těla, vývoji, změnách, znát co prospívá zdraví, nemoci, návyky
 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit co započalo
 • Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem
 • Chápat a respektovat práva druhých
 • Vnímat potřeby druhých, brát ohledy na druhé
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka, prostředí podporovat, poškozovat.
 • Pečovat o okolní životní prostředí

DUBEN

„Čas nového života“

Podtémata:

• Velikonoce

• Domácí zvířata a jejich mláďata

• Den Země

• Kdo žije u potoka, na louce a v lese

Hlavní cíle:

 • Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, aby vnímaly různost kulturních komunit
 • jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování
 • Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění.
 • Motivovat dítě k alternativnímu poznávání, porozumět věcem a jevům kolem sebe

Specifické cíle:

 • Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, pohody a vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • Osvojení dovedností, které předcházejí čtení a psaní
 • Rozvoj tvořivosti (myšlení, sebevyjádření, řešení problémů)
 • Rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • Vytvoření základu estetického vztahu ke světu a kultuře

Kompetence

 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu sebe i druhých
 • Domluvit se slovy i gesty
 • Sledovat očima zleva doprava
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, učit se je hodnotit
 • Uvědomovat si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout

 

KERAMIKA - tvořivá dílna

UMĚNÍ JE JEDINÁ OPRAVDOVÁ SVOBODA KAŽDÉHO ČLOVĚKA

Keramická dílna probíhá v několika základních úrovních:

Pravá keramika pracujeme s keramickou hlínou, naše výrobky vypalujeme v keramické peci a poté je děti omalovávají (glazují). Hotový výrobek projde znovu výpalem. Jde o činnost, u které se na výsledek déle čeká a děti vidí a vyzkoušejí si všechny fáze výroby. Propracováváme se od nejjednodušších prací až po sošky a artefakty. Propracujeme se i k práci s hrnčířským kruhem a vyrobíme vlastní misky a vázy, které budeme dekorovat.

Nepálená keramika práce s touto hlínou je v podstatě obdobná, avšak zde je výsledek velmi rychlý. Hmota zasychá do 24 hodin. Nepálená hlína má také méně "mazlavou" konzistenci při výrobě, tvoříme z ní proto drobnější předměty, u kterých děti rozvíjejí jemnou motoriku. Při tvorbě používáme i jiné materiály jako různé přírodniny, korálky a mozaiku.

Práce s FIMO hmotou hmota podobná moduritu, který si všichni dobře pamatujeme z dětství. Tvrditelná varem ve vodě nebo pečením v troubě. Tvoříme figurky, květinky, zvířátka. Vyzkoušíme i korále pro maminku. 

Výuku povede naše paní ředitelka, absolventka umělecké školy. Tento kroužek je v rámci školkovného. Nic navíc se neplatí

Maximální počet děti ve skupině je 8-10