Aktivity

 

Co budeme dělat v lednu a v únoru

Pracujeme s knihou Rok s krtkem - k nahlédnutí v Kopretince.

Kamarádství. Vyprávíme si, jak se k sobě kamarádi chovají a jak naopak ne. Učíme se krásné básničky a písničky o přátelství a přidáváme je k našemu každodennímu rannímu pásmu básniček a písniček, které spojujeme s rozcvičkou a tanečky. Vysvětlujeme dětem, jak je hezké, když si vzájemně pomáhají a proč je každý člověk jiný.

Každý den začínáme společným kruhem, kde si vyprávíme o všem, o čem chtějí děti mluvit.

Ve výtvarné výchově pracujeme s různými technikami. Vytváříme společné práce, která nás naučí nejenom výtvarno, ale také jak spolupracovat bez hádek a neshod. Samozřejmě i nespočet individuální tvorby. Budeme si vyrábět vše, co souvisí se zimou. Kopretinka je plná sněhu, sněhuláků a zimních motivů. Pracujeme s výukovými pásmy na různá témata, kdy spojujeme výtvarnou činnost, recitaci, výchovnou a naučnou část. Vyzkoušíme různé techniky například rozpíjení nebo voskování, malování prsty a ruličkování. Pracujeme s tradičními i netradičními materiály.

V únoru nás čeká karneval, a také pokračujeme v plaveckém kurzu, který zakončíme mokrým vysvědčením.

Každou středu se Kopretinka přesouvá do našeho lesního klubu v Konopišti. Chodíme na  výpravy do lesa, pozorujeme přírodu. Krmíme zvířátka v lese a stávají se z nás Divoké lesní děti. Svačíme v lese na pařezu, obědváme husté polévky s namočeným chlebem a po spaní ve spacáku si dáváme kakao a buchty od tety Wandy. Staráme se o celý les a učíme se o zvířátkách a rostlinách. Sledujeme přírodu v zimě a učíme se stopy lesních zvířátek. Někdy za námi autobusem přijedou i děti z benešovské Kopretinky a divoké děti jim dělají průvodce lesem.

Každé pondělí do Kopretinky chodí babičky z Domova seniorů číst dětem pohádky před spaním a děti jsou úplně unešené. Chceme propojit dva světy. Naše děti mají mnohdy mladé šmrncovní babičky, které ještě pracují. Chybí jim ta moudrost klid a vrásky :-) a naopak je spousta babiček, které jsou mezi dětmi šťastné.

A občas, když je ošklivo, tak hrajeme divadlo. Máme krásné s marionetami.

Věnujeme se cvičení a povídáme si o zdraví, pokračujeme v akci Zdravé zoubky.

Zkoušíme pantomimu, snažíme se uhádnout různé profese, ale i pocity.

VZDĚLÁVACÍ PLÁN

LEDEN

„Zimní radovánky“

Podtémata:

• Kamarád sníh

• Zimní hry

• Zvířátka v zimě

• Masopust

Hlavní cíle:

 • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, cvičit schopnosti a dovednosti
 • Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se
 • Poskytnout dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je péče o druhé, hodnoty spojené se zdravím

Specifické cíle:

 • Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a vytváření zdravých životních návyků a
 • postojů Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových produktivních dovedností (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,
 • vyjadřování)Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)Osvojovat si některé dovednosti, které
 • předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám Vytváření základu estetického vztahu ke
 • kultuře a umění Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity)
 • Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými
 • Rozvíjet základní kulturně společenské postoje
 • Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

Kompetence:

 • Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím s pohybem a sportem
 • Chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých, neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • Přemýšlet, a to o čem přemýšlí také vyjádřit
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor, přijmout jiný názor), řešit
 • konflikty dohodou, uzavírat kompromisy
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty a vyjadřovat své pocity a představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • (kreslit, modelovat, tvořit z papíru, vyrábět, konstruovat)
 • Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat

ÚNOR

„Svět kolem nás“

Podtémata:

Co jsem, kdo jsem, čím jsem

• Půjdu k zápisu

• Co děláme celý den a celý rok

Čím cestujeme

Hlavní cíle:

 • Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa
 • Porozumět věcem a jevům kolem sebe
 • Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí

Specifické cíle:

 • Rozvoj užívání všech smyslů
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • Rozvoj schopnosti spolupracovat, spolupodílet se, vnímat a přijímat zákl. hodnoty v tomto společenství uznávané
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

Kompetence

Zvládnout jemnou motoriku, zacházet s nástroji, náčiním, materiálem - grafickým i výtvarným

 • Rozlišovat a znát některá písmena a číslice
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého.
 • Obhájit svůj názor, uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • Vyjednávat s dětmi, dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • Utvořit si představu o tom, co je dobře a co špatně
 • Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat

 

KERAMIKA - tvořivá dílna

UMĚNÍ JE JEDINÁ OPRAVDOVÁ SVOBODA KAŽDÉHO ČLOVĚKA

Keramická dílna probíhá v několika základních úrovních:

Pravá keramika pracujeme s keramickou hlínou, naše výrobky vypalujeme v keramické peci a poté je děti omalovávají (glazují). Hotový výrobek projde znovu výpalem. Jde o činnost, u které se na výsledek déle čeká a děti vidí a vyzkoušejí si všechny fáze výroby. Propracováváme se od nejjednodušších prací až po sošky a artefakty. Propracujeme se i k práci s hrnčířským kruhem a vyrobíme vlastní misky a vázy, které budeme dekorovat.

Nepálená keramika práce s touto hlínou je v podstatě obdobná, avšak zde je výsledek velmi rychlý. Hmota zasychá do 24 hodin. Nepálená hlína má také méně "mazlavou" konzistenci při výrobě, tvoříme z ní proto drobnější předměty, u kterých děti rozvíjejí jemnou motoriku. Při tvorbě používáme i jiné materiály jako různé přírodniny, korálky a mozaiku.

Práce s FIMO hmotou hmota podobná moduritu, který si všichni dobře pamatujeme z dětství. Tvrditelná varem ve vodě nebo pečením v troubě. Tvoříme figurky, květinky, zvířátka. Vyzkoušíme i korále pro maminku. 

Výuku povede naše paní ředitelka, absolventka umělecké školy. Tento kroužek je v rámci školkovného. Nic navíc se neplatí

Maximální počet děti ve skupině je 8-10